Независимый сайт адвокатов Украины
«Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости» (Суворов А. В.)

ПРОЕКТ СТАТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

 

 «З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

РІШЕННЯМ УСТАНОВЧОГО З’ЇЗДУ

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

«17» ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна асоціація адвокатів України, далі (НААУ) є недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.

1.2. Найменування Національної асоціації адвокатів України:

Повне найменування українською мовою – «Національна асоціація адвокатів України»;

Скорочене найменування: українською мовою – «Національна асоціація адвокатів України» або «НААУ»;

Повне найменування англійською мовою – Ukrainian National Bar Association;

Скорочене найменування англійською мовою – UNBA та/або Association;

1.3. Місце знаходження Національної асоціації адвокатів України:

м. Київ, Україна.

1.4. Установчим документом НААУ є цей Статут, який затверджується З’їздом адвокатів України. Право на внесення змін та доповнень до Статуту належить виключно З’їзду адвокатів України.

1.5. Основними принципами діяльності НААУ є:

1.5.1. сприяння забезпеченню суспільних інтересів;

1.5.2. самоврядність;

1.5.3. незалежність;

1.5.4. демократичність;

1.5.5. прозорість та відкритість;

1.5.6. виборність та підзвітність органів адвокатського самоврядування;

1.5.7. обов’язковість для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування;

1.6. Національна асоціація адвокатів України реалізує свої повноваження через постійно діючі органи адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та робочі органи, створені за рішеннями З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, конференцій адвокатів регіону та рад.

1.7. НААУ не може здійснювати адвокатську діяльність від свого імені.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою НААУ є об’єднання всіх адвокатів з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.

2.2. Для досягнення своєї мети НААУ ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. сприяння процесу формування правової держави в Україні;

2.2.2. забезпечення незалежності, захисту прав та законних інтересів адвокатів, сприяння дотриманню чинного законодавства щодо захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності й сприяння законодавчому розширенню цих прав;

2.2.3. створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;

2.2.4. сприяння підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві; піднесенню статусу професії адвоката в Україні;

2.2.5. сприяння розвитку правових форм самоорганізації адвокатської спільноти, розробці та впровадженню актів самоврядування адвокатури;

2.2.6. сприяння підвищенню професійного рівня правової допомоги в Україні та її доступності;

2.2.7. сприяння поширенню етичних стандартів професії;

2.2.8. сприяння вдосконаленню системи підвищення кваліфікації адвокатів;

2.2.9. забезпечення належної діяльності органів адвокатського самоврядування на реалізацію завдань адвокатського самоврядування;

2.2.10. сприяння розвитку адвокатського самоврядування в Україні, розширення та забезпечення гарантій його здійснення;

2.2.11. забезпечення відкритості інформації про адвокатуру України та адвокатську діяльність;

2.2.12. забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

2.2.13. участь у формуванні Вищої ради юстиції;

2.2.14. представництво адвокатури в Україні та за її межами.

2.2.15. інші завдання, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту, а також рішень З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України (далі - акти НААУ).

2.3. На виконання вказаних завдань НААУ:

- на основі обов’язкового членства об’єднує адвокатів у професійну організацію;

- забезпечує незалежність адвокатури і адвокатської діяльності;

- стверджує авторитет адвокатури у суспільстві, сприяє підвищенню престижності і соціальної значущості адвокатської діяльності;

- сприяє визнанню, дотриманню і захисту прав і свобод людини і дії верховенства права в Україні;

- захищає права, свободи і законні інтереси, честь і гідність адвокатів в межах їх професійної діяльності;

- здійснює взаємодію з органами державної влади і місцевого самоврядування з питань виконання функцій НААУ;

- бере участь у проведенні експертиз законів та підзаконних актів у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, а також на запрошення суб’єктів нормотворчості – будь-яких інших нормативно-правових актів України;

- сприяє постійному підвищенню кваліфікації адвокатів та їх помічників шляхом запровадження програм і розробки методик підготовки і перепідготовки адвокатів та помічників адвокатів, взаємодії з профільними вищими навчальними закладами та науковими закладами, заохочення адвокатів та помічників до підвищення своєї кваліфікації тощо;

- організовує та проводить лекції, семінари, конференції та інші інформаційно-освітні заходи;

- встановлює єдині принципи і правила професійної етики у сфері адвокатури;

- здійснює та сприяє здійсненню науково-дослідної діяльності у сфері адвокатури, адвокатської діяльності;

- забезпечує інформаційну підтримку професійної діяльності адвокатів;

- надає членам НААУ методичну, інформаційну та організаційну допомогу;

- взаємодіє з міжнародними та іноземними організаціями адвокатів;

- розробляє та реалізує програми обміну та стажування адвокатів за кордоном;

- надає інформацію та роз’яснення з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування, а також стосовно прийнятих ними рішень

- засновує або вступає у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, підтримує міжнародні зв’язки адвокатури України, а також організовує або бере участь у здійсненні інших міжнародних заходів;

- взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, здійснює співробітництво та підтримку правових громадських організацій в Україні;

- заохочує та нагороджує адвокатів та адвокатські об’єднання знаками професійного визнання, встановлює нагороди і заохочення адвокатів, вносить пропозиції стосовно представлення адвокатів до державних нагород України та інших відзнак державними органами та органами місцевого самоврядування;

- здійснює виконання інших функцій, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту та актів самоврядування адвокатури.

2.4. НААУ має свій друкований орган і може здійснювати видавничу діяльність у сфері адвокатури, адвокатської діяльності.

2.5. НААУ має свій офіційний веб-сайт. Забезпечення ведення офіційного веб-сайту НААУ покладається на Раду адвокатів України.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

3.1. Національна асоціація адвокатів України (НААУ) є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

3.2. НААУ створюється на невизначений термін та не може бут реорганізована.

3.3. НААУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», чинного законодавства України, цього Статуту та актів самоврядування адвокатури, що приймаються органами адвокатського самоврядування в межах їх компетенції.

3.4. НААУ діє через органи адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

3.5. НААУ має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.6. Національна асоціація адвокатів України має круглу печатку, штампи, символіку.

3.7. НААУ самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном. Члени НААУ не відповідають за зобов’язаннями НААУ, а НААУ не відповідає за зобов’язаннями її членів. НААУ не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями НААУ.

3.8. НААУ діє відповідно до своєї мети і завдань в межах, що не суперечать чинному законодавству, зокрема:

3.8.1. від власного імені виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав та несе обов’язки, укладає угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності організації;

3.8.2. може бути позивачем та відповідачем у суді;

3.8.3. наймає на роботу працівників або залучає адвокатів чи інших фахівців до роботи в органах адвокатського самоврядування чи їх робочих органах на основі трудових договорів чи цивільно-правових правочинів;

3.8.4. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.8.5. вносить пропозиції до органів державної влади і управління,  бере участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, які стосуються прав, інтересів і обов’язків адвокатів та органів адвокатського самоврядування;

3.8.6. набуває та розпоряджається майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.8.7. використовує власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності НААУ;

3.8.8. отримує фінансування за рахунок джерел передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

3.8.9. реалізує інші права юридичної особи, передбачені законами України.

3.9. НААУ не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

 

4. ЧЛЕНСТВО У НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

4.1 Умови і порядок набуття членства у НААУ визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». З моменту державної реєстрації НААУ її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами НААУ з моменту складення присяги адвоката України.

4.2. Членство в НААУ зупиняється у зв’язку із зупиненням права на заняття адвокатською діяльністю члена НААУ з підстав, передбачених Законом України \"Про адвокатуру та адвокатську діяльність\".

4.3. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю особа не може брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування

4.4. Членство в НААУ автоматично припиняється у зв’язку з припиненням права на заняття адвокатською діяльністю члена НААУ з підстав, передбачених Законом України \"Про адвокатуру та адвокатську діяльність\".

4.5. Розмір та порядок сплати членами НААУ внесків, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», норми їх розподілу між радами адвокатів у регіонах та НААУ, встановлюються Радою адвокатів України, та затверджуваним нею Положенням про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на підставі рішення З’їзду адвокатів України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

5.1. Члени Національної асоціації адвокатів України мають право:

5.1.1. брати участь в самоуправлінні НААУ через органи адвокатського самоврядування у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Статутом;

5.1.2. обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Статутом;

5.1.3. одержувати допомогу НААУ та Рад адвокатів регіону у захисті своїх професійних прав, законних інтересів, гарантій адвокатської діяльності;

5.1.4. одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;

5.1.5. обговорювати будь-які питання діяльності НААУ та органів адвокатського самоврядування національного та регіонального рівня, вносити на їх розгляд пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

5.1.16. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність НААУ та органів адвокатського самоврядування національного та регіонального рівня;

5.1.7. оскаржувати дії та рішення органів адвокатського самоврядування та їх членів до вищих органів адвокатського самоврядування або до суду;

5.1.8. користуватись іншими правами, що відповідають принципам, цілям і завданням адвокатського самоврядування.

5.2. Члени НААУ також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями З’їзду адвокатів України та регіональних конференцій адвокатів.

5.3. Члени Національної асоціації адвокатів України зобов’язані:

5.3.1. дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цього Статуту, інших актів адвокатського самоврядування та виконувати рішення З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, регіональних конференцій та регіональних рад адвокатів, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням порядку їх прийняття, що відповідають чинному законодавству України;

5.3.2. своєчасно сплачувати обов’язкові внески, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у розмірі та порядку, встановленому Радою адвокатів України;

5.3.3. нести відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату обов’язкових внесків, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

5.3.4. не перешкоджати роботі НААУ та органів адвокатського самоврядування, не допускати дій, що дискредитують адвокатуру;

5.3.5. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та актами самоврядування адвокатури, прийняті органами адвокатського самоврядування з дотриманням чинного законодавства своїх повноважень та порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Статутом, Положенням про відповідні органи, Правилами адвокатської етики, іншими актами самоврядування адвокатури.

 

6. СИСТЕМА АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. НААУ  здійснює свою діяльність через національні та регіональні органи адвокатського самоврядування та робочі структури, утворені З’їздом адвокатів України, конференціями адвокатів регіону, Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону для забезпечення їх діяльності.

6.2. До регіональних органів адвокатського самоврядування відносяться:

6.2.1. конференції адвокатів регіону;

6.2.2. ради адвокатів регіону;

6.3. До національних органів адвокатського самоврядування відносяться

6.3.1. З’їзд адвокатів України;

6.3.2. Рада адвокатів України;

6.4. Адвокатське самоврядування здійснюється також через діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури.

6.5. Органи адвокатського самоврядування взаємодіють між собою для реалізації мети, завдань та виконання функцій, визначених чинним законодавством України про адвокатуру, цим Статутом, а також іншими актами самоврядування адвокатури.

6.6. Органи адвокатського самоврядування створюються та здійснюють свою діяльність на підставі  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цього Статуту, а також актів самоврядування адвокатури.

6.7. Діяльність національних (центральних) органів адвокатського самоврядування НААУ, а також регіональних, які мають статус юридичної особи, є не комерційною і не передбачає отримання прибутку. Діяльність органів адвокатського самоврядування з реалізації своїх цілей та завдань, а також виконання функцій є їх основною діяльністю.

6.8. З метою реалізації покладених на НААУ Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також цим Статутом завдань і функцій при органах самоврядування адвокатів можуть створюватися постійно або тимчасово діючі робочі органи та інші структури, зокрема Секретаріат, комісії та комітети з різних питань адвокатського самоврядування, науково-консультативні ради, а також апарати органів адвокатського самоврядування, засновувати друковані органи, тощо.

6.9. Органи та інші структури НААУ можуть мати статус юридичної особи, або відокремленого підрозділу НААУ, або інший, визначений на підставі чинного законодавства рішеннями З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України або регіональних органів самоврядування.

 

7. КОНФЕРЕНЦІЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ

7.1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України.

7.2. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.

У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Рада адвокатів України визначає квоту представництва, порядок висунення та обрання делегатів конференції регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції.

7.3. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п\'ятнадцять днів до дня початку роботи конференції.

7.4. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції.

7.5. До повноважень конференції адвокатів регіону належить:

1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;

2) обрання делегатів на з\'їзд адвокатів України;

3) обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України, представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та їх дострокове відкликання з посад;

4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;

5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону та їх дострокове відкликання з посад;

6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;

8) прийняття інших рішень відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та цього Статуту .

7.6. Конференція адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

 

 

8. РАДА АДВОКАТІВ РЕГІОНУ

8.1. Рада адвокатів регіону у період між конференціями адвокатів регіону виконує функції органу адвокатського самоврядування.

8.2. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, цим Статутом, та положенням про раду адвокатів регіону.

8.3. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

            Рада адвокатів регіону має печатку та штампи і може мати символіку.

8.4. Голова ради адвокатів регіону та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києва та Севастополя і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки поспіль. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.

8.5. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника  голови та секретаря ради.

8.5.1. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

8.5.2. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посади.

8.6. Рада адвокатів регіону:

8.6.1. представляє адвокатів регіону;

8.6.2. складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

8.6.3. забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

8.6.4. здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоврядування регіону;

8.6.5. здійснює захист професійних, соціальних і громадянських прав адвокатів, сприяє дотриманню гарантій адвокатської діяльності;

8.6.6. сприяє забезпеченню адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань приміщеннями для здійснення адвокатської діяльності шляхом звернень до органів влади та місцевого самоврядування з відповідними зверненнями;

8.6.7. забезпечує кваліфікаційний та етичний рівень діяльності адвокатів регіону, організовує інформаційне забезпечення адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, а також обмін досвідом роботи між ними, здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

8.6.8. забезпечує проходження стажування особами, які мають намір набути статус адвоката;

8.6.9. приймає присягу адвоката України;

8.6.10. визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

8.6.11.  утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

8.6.12. розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

8.6.13. забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

8.6.14. виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цього Статуту, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, З’їзду адвокатів України.

8.7. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів від загальної кількості її членів.

8.8. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами.

8.9. Голова ради адвокатів регіону:

8.9.1. забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону;

8.9.2. розподіляє обов’язки між заступником, секретарем та членами ради, дає їм доручення;

8.9.3. організовує та контролює діяльність апарата ради;

8.9.4. організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, З’їзду адвокатів України.

8.9.5.контролює виконання рішень ради адвокатів регіону.

8.10. Голова ради адвокатів регіону може одержувати винагороду за роботу у розмірі, встановленому конференцією адвокатів регіону.

 

9. КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ

 

9.1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі з метою визначення рівня фахової підготовки осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

9.2. Порядок обрання Голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, повноваження КДКА, Голови КДКА, кваліфікаційної та дисциплінарної палат, голів та секретарів палат та членів КДКА, організація та порядок діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури встановлюється Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями з”їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, конференції адвокатів регіону.

9.3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

9.4. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

 

10. З’ЇЗД АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

10.1.Вищим органом адвокатського самоврядування України є З’їзд адвокатів України.

10.2. До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

10.3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з’їзду адвокатів України, порядок проведення з’їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України.

10.4. З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З’їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

10.5. У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з’їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання з’їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з’їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з’їзду адвокатів України, визначати особу, яка головує на засіданні з’їзду.

10.6.Про день, час і місце початку роботи З’їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з”їзду.

10.7. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.

10.8. З’їзд адвокатів України :

10.8.1. обирає голову та заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;

10.8.2. затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;

10.8.3 затверджує Правила адвокатської етики та вносить зміни до них;

10.8.4. затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури, приймає інші акти адвокатського самоврядування адвокатури, вносить до них зміни та доповнення;

10.8.5. розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури;

10.8.6. призначає трьох членів Вищої ради юстиції;

10.8.7. затверджує кошторис Національної асоціації адвокатів України, кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіти про їх виконання. Повноваження по затвердженню кошторисів НААУ, Ради адвокатів України та кошторису ВКДКА рішенням з”їзду можуть бути делеговані Раді адвокатів України та ВКДКА відповідно.

10.8.8.  приймає рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначає напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків;

10.8.9. вирішує будь-які інші питання, пов’язані з організацією та діяльністю адвокатури, реалізацією функцій адвокатського самоврядування.

10.8.10. здійснює інші повноваження відповідно до цього закону.

10.9. Рішення З’їзду адвокатів України приймаються більшістю голосів делегатів, що беруть участь у З’їзді.

10.10. З’їзд адвокатів України може скасувати, змінити, доповнити будь-яке рішення органів адвокатського самоврядування, що суперечать Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, рішенням з”їздів адвокатів України.

 

11. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 

11.1. У період між З’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», цим Статутом та Положенням про Раду адвокатів України, яке затверджується З’їздом адвокатів України.

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України.

11.2. До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються З’їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України на першому засіданні. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради.

Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

11.3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки поспіль.

Голова, заступники голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади.

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

11.4. Рада адвокатів України:

11.4.1. складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення З’їзду адвокатів України;

11.4.2.       визначає квоту представництва, порядок висування та обрання  делегатів конференції адвокатів регіонів, З’їзду адвокатів України;

11.4.3.        забезпечує виконання рішень З’їзду адвокатів України;

11.4.4.        сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

11.4.5.       сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;

11.4.6.       здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;

11.4.7.       встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання;

11.4.8.       визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

11.4.9.           приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України, кошторисом та рішеннями З’їзду адвокатів України;

11.4.10.         розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;

11.4.11.         забезпечує видання офіційного друкованого органу Національної асоціації адвокатів України;

11.4.12.         забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

11.4.13.         затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

11.4.14.         затверджує форму Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката та ордера, типової форми адвокатського запиту;

11.4.15.         виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень З’їзду адвокатів України .

11.5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а у разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу членів ради.

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради.

11.6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11.7. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України.

11.8. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами.

11.9. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України, вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Статутом, Положенням про Раду адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і З’їзду адвокатів України.

11.10. Голова Ради адвокатів України,  може отримувати винагороду у розмірі, встановленому З’їздом адвокатів України.

 

12. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

 

12.1.  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, через діяльність якого, відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, здійснюється адвокатське самоврядування, головним завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є підконтрольною та підзвітною З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

12.2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

12.3. Повноваження, організація та порядок діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голови ВКДКА, його заступників, секретаря та членів встановлюється Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, цим Статутом, Положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України та з”їзду адвокатів України.

12.4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою, має статус неприбуткової організації та діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інших законів України, цього Статуту та Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

12.5. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується З’їздом адвокатів України.

 

13.ВИЩА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ТА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ.

 

13.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України.

13.2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються З’їздом адвокатів України строком на п’ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше 5 років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається З’їздом адвокатів України.

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням З’їзду адвокатів України.

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому З’їздом адвокатів України.

13.3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які передає на розгляд та затвердження З’їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури у період між З’їздами передає результати планових перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

13.4. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

13.5. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів стаж адвокатської діяльності яких становить не менше 5 років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

13.6. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які передає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з”їзду адвокатів України .

 

14. ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ РІШЕНЬ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

14.1. Рішення З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України, прийняті в межах їх компетенції та в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Статутом та відповідними актами самоврядування, є обов’язковими до виконання всіма членами НААУ.

14.2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів, прийняті в межах їх компетенції та в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Статутом та відповідними актами самоврядування є обов’язковими до виконання адвокатами-членами НААУ, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

14.3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.

14.4. Рішення органів адвокатського самоврядування, які мають загальнообов’язковий характер оприлюднюються на офіційних веб-сайтах та в офіційних виданнях Національної асоціації адвокатів України.

 

15. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НААУ. МАЙНО НААУ

15.1. Майно НААУ складають рухоме і нерухоме майно, основні засоби, нематеріальні активи, грошові кошти та інше, відображені в установленому законом порядку в її бухгалтерському балансі

15.2.НААУ здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно чинного законодавства України;

15.3. НААУ та органи адвокатського самоврядування можуть утримуватись за рахунок:

15.3.1. щорічних внесків членів НААУ на забезпечення реалізації функцій адвокатського самоврядування;  

15.3.2. добровільних внесків членів НААУ, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;

15.3.3. плати за складання кваліфікаційного іспиту;

15.3.4. відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

15.3.5. добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

15.3.6. інших не заборонених законом джерел.

15.4.  Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України.

 

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ НААУ. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НААУ

 

16.1. НААУ здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

16.2. Фінансова звітність НААУ щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.

 

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ НААУ

 

17.1. Цей Статут набирає чинності із часу його затвердження Установчим З’їздом адвокатів України.

17.2.Зміни до статуту НААУ вносяться за рішенням З’їзду адвокатів України, за яке проголосували більшість делегатів, що беруть участь у роботі З’їзду.

17.3.Зміни до статуту НААУ підлягають державній реєстрації у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 

18. ПРИПИНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 

18.1. НААУ не підлягає реорганізації.

18.2. Ліквідація НААУ може бути здійснена лише на підставі Закону, який встановлює її наслідки.

18.3. Майно, яке належить на праві власності НААУ, у випадку її ліквідації після задоволення вимог кредиторів спрямовується на благодійність, якщо інше не передбачено законом.

 

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Жодне з положень цього Статуту не може розумітися як підстава для звуження чи обмеження передбачених Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», іншими законами України професійних прав і гарантій діяльності адвокатів – членів Асоціації.

19.2. Жодне з положень цього Статуту не може тлумачитись як підстава для обмеження незалежності адвокатури України (у тому числі від втручання в її діяльність з боку держави, її органів і посадових осіб), гарантованої міжнародними актами, чинними для України, і Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

19.3. Жодне з положень цього Статуту не може тлумачитись як таке, що спрямоване на порушення норм чинного законодавства України.