Независимый сайт адвокатов Украины
«Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся на справедливости и правосудии» (Ас-Самарканди)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

ПРОЕКТ

 

 

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

РІШЕННЯМ УСТАНОВЧОГО З’ЇЗДУ

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

«17» ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

  

Київ – 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Рада адвокатів України (далі – РАУ) діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, який на період між з’їздами адвокатів України забезпечує належне здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів.

1.2. Найменування Ради адвокатів України:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою - Рада адвокатів України;

англійською мовою - Ukrainian Council of Attorneys;

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою - РАУ та/або Рада;

англійською мовою - UCA та/або Council.

1.3. Установчим документом РАУ є це Положення, яке затверджується З’їздом адвокатів України.

1.4. Повноваження, порядок формування та діяльності Ради адвокатів України визначаються Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України (НААУ), рішеннями З’їзду адвокатів України та цим Положенням.

1.5. Рада адвокатів України не має статусу юридичної особи. Діяльність Ради адвокатів України з реалізації своїх цілей та завдань, а також виконання функцій є її основною діяльністю.

 

II. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

2.1. Рада адвокатів України відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.1. складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення З’їзду адвокатів України;

2.1.2.      визначає квоту представництва делегатів конференції адвокатів регіонів, З’їзду адвокатів України в порядку передбаченому Статутом Національної асоціації адвокатів України;

2.1.3.      забезпечує виконання рішень З’їзду адвокатів України;

2.1.4.      сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

2.1.5.     сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;

2.1.6.     затверджує порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;

2.1.7.     установлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання;

2.1.8.     визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

2.1.9.     сприяє виконанню адвокатами захисту за призначенням та здійснення представництва й надання безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

2.1.10.       забезпечує захист професійних, соціальних і громадянських прав адвокатів, сприяє дотриманню гарантій адвокатської діяльності;

2.1.11.       організовує інформаційне забезпечення адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських фірм, адвокатських об’єднань та  надає їм методичну допомогу;

2.1.12.       забезпечує кваліфікаційний та етичний рівень адвокатів України;

2.1.13.       сприяє залученню адвокатури до процесу законотворення та інших процесів, пов’язаних з розбудовою правової держави, впровадженням судово-правової реформи;

2.1.14.       організовує та здійснює експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування в частині, що стосується адвокатів та адвокатської діяльності;

2.1.15.       розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями З’їзду адвокатів України;

2.1.16.       розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, голів регіональних рад та скасовує їх рішення;

2.1.17.       забезпечує видання офіційного друкованого органу Національної асоціації адвокатів України;

2.1.18.       забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

2.1.19.       встановлює розмір плати за складання кваліфікаційних іспитів;

2.1.20.       затверджує Порядок допуску до кваліфікаційного іспиту і перелік документів, що додаються до заяви;

2.1.21.       затверджує Порядок проходження стажування, Програму та методику оцінювання проходження стажування;

2.1.22.       затверджує зразки Свідоцтв про складання кваліфікаційних іспитів, про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката та типову форму ордера;

2.1.23.       затверджує Регламент роботи РАУ;

2.1.24.       виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішень З’їзду адвокатів України, Статуту Національної асоціації адвокатів України та цього Положення.

2.2. Рада адвокатів України затверджує порядок оприлюднення щорічної фінансової звітності НААУ.

 

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

3.1. РАУ є органом Національної асоціації адвокатів, що скеровує її діяльність у період між З’їздами адвокатів України.

3.2. РАУ не може бути реорганізована чи ліквідована інакше, ніж на підставі закону.

3.3. РАУ використовує круглу печатку, штампи та символіку Національної асоціації адвокатів України.

3.4. РАУ реалізує права Національної асоціації адвокатів України, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Статутом Національної асоціації адвокатів України

3.5. РАУ не вправі вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

 

IV. СКЛАД РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

4.1 До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються З’їздом адвокатів України.

4.2. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України на першому засіданні. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради.

4.3. Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

4.4. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п’ять років.

4.5. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.

4.6. Голова, заступники голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади. У цих випадках здійснюється позачергове обрання на місце особи, що була відкликана, в порядку, передбаченому для чергового обрання такої.

4.7. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

 

V. КЕРІВНИЦТВО РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

5.1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України.

5.2. Голова Ради адвокатів України:

5.2.1.     представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами;

5.2.2.     забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України;

5.2.3.     розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

5.2.4.     організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України;

5.2.5.     розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису;

5.2.6.     організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України;

5.2.7.     вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України, цим Положенням, рішеннями Ради адвокатів України і З’їзду адвокатів України.

5.3. Голова Ради адвокатів України,  може отримувати винагороду у розмірі, встановленому З’їздом адвокатів України.

5.4. Заступники Голови ради адвокатів України виконують обов’язки Голови Ради адвокатів України у разі його відсутності та за розподілом обов’язків.

5.5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради адвокатів України покладається на секретаріат.

5.6. Структура апарату, секретаріату, штатний розпис Ради адвокатів України затверджуються рішенням Ради.

 

VI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

6.1. З метою реалізації покладених на Національну асоціацію адвокатів України Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також її Статутом завдань і функцій, Рада адвокатів України може створювати постійно або тимчасово діючі органи та інші структури НААУ, а також апарати органів адвокатського самоврядування, зокрема секретаріат, друковані органи, комісії та комітети з різних питань адвокатського самоврядування, науково-консультативні ради.

6.2. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань адвокатської діяльності при Раді адвокатів України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про їх утворення чи ліквідацію, кількісний та персональний склад, а також положення про відповідні органи, приймаються простою більшістю голосів членів Ради та затверджуються Радою адвокатів України

6.3. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а у разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу членів ради або однієї тридцятої від загальної кількості адвокатів України.

6.4. У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України або, відповідно, адвокати України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради.

6.5. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.

6.6. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. При ухваленні рішення кожен член РАУ має один голос.

6.7. Інформаційний обмін між членами Ради адвокатів України здійснюється у письмовій та електронній формах.

 

VІІ. РІШЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

7.1. Рішення Ради адвокатів України, прийняті в межах її повноважень (в тому числі делегованих їй З’їздом адвокатів України), обов’язкові до виконання адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, регіональними органами адвокатського самоврядування, а також у межах реалізації публічних функцій органами влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

7.2. Будь-який акт (рішення, положення тощо), прийнятий Радою адвокатів України, може бути скасований, змінений або доповнений З’їздом адвокатів України.

 

VIII. КОШТИ ТА МАЙНО РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

8.1. Рада адвокатів України розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями З’їзду адвокатів України.

8.2. Джерелами коштів та майна РАУ є кошти та майно виділені Національною асоціацією адвокатів України на забезпечення діяльності РАУ, а також інші не заборонені законом джерела.

 

IХ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Рада адвокатів України взаємодіє із іншими органами адвокатського самоврядування у межах визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом НААУ, цим Положенням.

9.2. Рада адвокатів України не може скасовувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури. Втручання в діяльність Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в межах її компетенції та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з боку Ради адвокатів України не допускається.

9.3. Інформаційний обмін між Радою адвокатів України та іншими органами самоврядування здійснюється у письмовій та електронній формах. Вимоги щодо надання відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб’єктами інформаційного обміну на центральному рівні (РАУ). Суб’єкти інформаційного обміну звіряють відомості не рідше одного разу на рік.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

10.1. Рада адвокатів України не підлягає реорганізації.

10.2. Ліквідація Ради адвокатів України може бути здійснена лише на підставі Закону, який встановлює її наслідки.

 

ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

11.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження З’їздом адвокатів України.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням З’їзду адвокатів України в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Статутом Національної асоціації адвокатів України.

11.3. Зміни та доповнення до цього Положення не підлягають державній реєстрації.