Независимый сайт адвокатов Украины
«Не следует доверять человеку, который, утверждая что-либо, кладет руку на сердце» (Лихтенберг Г.)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЩУ РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ АДВОКАТУРИ 

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

РІШЕННЯМ УСТАНОВЧОГО З’ЇЗДУ

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

«17» ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Вищу ревізійну комісію адвокатури

  

 


Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури (далі - Положення) розроблене на виконання абз. 15 ч. 5 Розділу X Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VІ.

Положення визначає повноваження, склад та порядок формування Вищої ревізійної комісії адвокатури, а також порядок проведення ревізій та організацію роботи Вищої ревізійної комісії адвокатури.

Терміни вживаються у цьому Положенні в тому значенні, яке їм надається в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інших законах України та в Статуті Національної асоціації адвокатів України.

 

Найменування Вищої ревізійної комісії адвокатури:

Повне найменування:

українською мовою – Вища ревізійна комісія адвокатури;

російською мовою - Высшая ревизионная комиссия адвокатуры;

англійською мовою - Supreme audit commission of advocacy.

Скорочене найменування:

українською мовою - ВРКА;

російською мовою - ВРКА;

англійською мовою - SACA.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Вища ревізійна комісія адвокатури утворюється і діє для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів.

 

1.2.   У своїй діяльності Вища ревізійна комісія адвокатури керується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України, актами З’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України та цим Положенням.

 

1.3.   Вища ревізійна комісія адвокатури є вищим контролюючим органом Національної асоціації адвокатів України та не є юридичною особою.

 

1.4.   Вища ревізійна комісія України підконтрольні і підзвітна З’їзду адвокатів України.

 

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

 

2.1. До компетенції Вищої ревізійної комісії адвокатури належить:

2.1.1.  контроль за виконанням кошторису Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів;

2.1.2.  контроль за використанням коштів та майна Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів;

2.1.3.  перевірка правомірності використання грошових надходжень від щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізацій функцій адвокатського самоврядування та інших грошових та майнових надходжень, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Статутом Національної асоціації адвокатів України;

2.1.4.  перевірка відповідності укладених правочинів Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, чинному законодавству, розрахунків з контрагентами;

2.1.5.   перевірка       фінансової звітності Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  співставлення її з даними первинного бухгалтерського обліку;

2.1.6.  підготовка висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

2.1.7.  аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів чинним нормативним положенням;

2.1.8.  аналіз фінансового стану Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення можливостей для покращення фінансового стану Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів та розробка відповідних рекомендацій;

2.1.9. інші повноваження, віднесені цим Положенням та актами з’їзду адвокатів України до компетенції Вищої ревізійної комісії адвокатури.

 

3.СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

3.1.   Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з’їздом адвокатів України строком на п’ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається з’їздом адвокатів України.

 

3.2.   Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

 

 

3.3.   Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів.

 

3.4.   Член Вищої ревізійної комісії адвокатури не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов’язки особисто.

 

3.5.   Повноваження члена Вищої ревізійної комісії адвокатури достроково припиняються у разі:

3.5.1.     добровільного складення з себе повноважень;

3.5.2.     неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3.5.3.     зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

3.5.4.     набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3.5.5.     смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.5.6.     виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Вищої ревізійної комісії адвокатури;

3.5.7. прийняття з’їздом адвокатів України рішення про дострокове відкликання з посади за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків. У разі визнання роботи Вищої ревізійної комісії адвокатури незадовільною, з’їзд адвокатів України може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень як персонального складу Вищої ревізійної комісії адвокатури в цілому.

3.5.8.     в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.6.         Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури представляє Вищу ревізійну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, перед громадянами.

3.7. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої ревізійної комісії адвокатури, організовує та забезпечує ведення діловодства, вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Положенням, рішеннями з’їздів адвокатів України.

3.8.         Голова і члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі і з джерел, встановлених з’їздом адвокатів України.

3.9.         Голова і члени Вищої ревізійної комісії адвокатури звільняються від виконання своїх обов’язків на час роботи Вищої ревізійної комісії адвокатури зі збереженням за цей час середньомісячного заробітку, а також відшкодування витрат на відрядження з джерел, встановлених з’їздом адвокатів України.

 

 

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

4.1. Вища ревізійна комісія адвокатури має право:

4.1.1. отримувати від Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів повну, достовірну та своєчасну інформацію про їх фінансово-господарську діяльність, матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання нею своїх контролюючих функцій.

4.1.2. вимагати надання пояснень від посадових осіб та працівників Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів з питань, що належать до компетенції Вищої ревізійної комісії адвокатури;

4.1.3. пред’являти посадовим особам та працівникам Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна та коштів, що знаходиться у власності Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів;

4.1.4. виносити на розгляд з’їзду адвокатів України та конференції адвокатів регіону питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів;

 

4.2. Вища ревізійна комісія адвокатури зобов’язана:

4.2.1. діяти в інтересах Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів добросовісно, розумно та в межах своїх повноважень;

4.2.2. надавати на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів України результати проведених ревізій у формі висновків;

4.2.3. подавати Раді адвокатів України та Вищій кваліфікаційно- дисциплінарній комісії адвокатури результати перевірок, відповідно, рад адвокатів регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарних комісії адвокатури у разі виявлення грубих порушень при здійсненні ними фінансово-господарської діяльності.

4.2.4. здійснювати контроль за виконанням рекомендацій Вищої ревізійної комісії адвокатури щодо усунення виявлених під час ревізій недоліків і порушень;

4.2.5. не розголошувати інформацію, що є конфіденційною і стала відома членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків;

4.2.6. здійснювати внутрішній аудит Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів;

 

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

 

5. Організація роботи Вищої ревізійної комісії адвокатури, порядок скликання та проведення засідань комісії, ухвалення рішень на засіданнях комісії, їх оформлення, здійснення перевірок Вищою ревізійною комісією адвокатури регулюється Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Статутом НААУ, Положенням про Вищу ревізійну комісію адвокатури, Регламентом Вищої ревізійної комісії адвокатури, рішеннями з”їзду адвокатів України.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

 

6.1. Члени Вищої ревізійної комісії адвокатури несуть відповідальність за відповідність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Вищої ревізійної комісії адвокатури.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Це Положення затверджується установчим з’їздом адвокатів України і може бути змінено та доповнено лише з’їздом адвокатів України.

 

7.2 Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження з’їздом адвокатів України, якщо інше не передбачено рішенням з”їзду.