Независимый сайт адвокатов Украины
«Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости» (Суворов А. В.)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЩУ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНУ КОМІСІЮ АДВОКАТУРИ 

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

РІШЕННЯМ УСТАНОВЧОГО З’ЇЗДУ

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

«17» ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИЩУ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНУ КОМІСІЮ АДВОКАТУРИ

  

 


Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі у тексті цього Положення ВКДКА) є неприбутковою, некомерційною професійною організацію, яка має статус юридичної особи і діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

1.2. ВКДКА є колегіальним органом, через який відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” здійснюється адвокатське самоврядування.

1.3. ВКДКА підконтрольна і підзвітна з\'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

1.4. Установчим документом ВКДКА є це Положення, яке затверджується з\'їздом адвокатів України.

1.5. Повне найменування українською мовою: Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

Скорочене найменування українською мовою: ВКДКА.

1.6. Місцезнаходження ВКДКА: Україна, м. Київ, __________________ .

 

Стаття 2

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВКДКА

 

2.1. Завданням ВКДКА є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

2.2. Для виконання поставлених завдань ВКДКА відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у порядку, визначеному Регламентом ВКДКА:

1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

3) виконує інші функції, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Стаття 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ВКДКА

 

3.1. ВКДКА є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” порядку.

3.2. ВКДКА є правонаступником Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 

3.3. ВКДКА створюється на невизначений строк та не може бут реорганізована чи ліквідована інакше, ніж на підставі закону

3.4. ВКДКА має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5. ВКДКА має круглу печатку, штампи, символіку.

3.6. ВКДКА має право в межах, що не суперечать чинному законодавству:

3.6.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов\'язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності організації;

3.6.2. бути позивачем та відповідачем у суді;

3.6.3. наймати на роботу працівників;

3.6.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси адвокатів у державних та недержавних органах і організаціях;

3.6.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань і функцій;

3.6.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління, приймати участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування  з питань адвокатури і адвокатської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.6.7. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх функцій в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.6.8. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування;

3.6.9 засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні  заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язання України та цьому Положенню.    

3.6.10. мати інші права, передбачені законами України.

3.7. ВКДКА не має права вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

 

Стаття 4

СКЛАД ВКДКА

 

4.1. До складу ВКДКА входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.

4.2.Секретар ВКДКА обирається членами ВКДКА шляхом голосування зі складу членів ВКДКА.

4.3.ВКДКА є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

4.4 . Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів ВКДКА становить п\'ять років.

4.5. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом ВКДКА більше ніж два строки підряд.

4.6. Повноваження Голови, заступника голови, секретаря, члена ВКДКА достроково припиняються у випадку припинення права вказаних осіб на зайняття адвокатською діяльністю або відкликання їх з посади. 

4.7. Голова, заступник голови, секретар, член ВКДКА можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади.

4.8. Голова, заступник голови, секретар, член ВКДКА не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

4.9. Члени ВКДКА здійснюють свою діяльність безоплатно. Вони можуть отримувати компенсацію витрат, пов’язаних з їх діяльністю на посаді члена ВКДКА, за рахунок коштів ВКДКА. Рішення про відшкодування таких витрат приймає голова ВКДКА. Порядок та граничні розміри відшкодування витрат члена ВКДКА визначається у Регламенті ВКДКА.

 

Стаття 5

КЕРІВНИЦТВО ВКДКА

 

5.1. Голова ВКДКА:

5.1.1. без довіреності представляє ВКДКА в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед фізичними особами;

5.1.2. забезпечує скликання та проведення засідань ВКДКА;

5.1.3. розподіляє обов\'язки між своїми заступниками;

5.1.4. організовує і забезпечує ведення діловодства у ВКДКА;

5.1.5. розпоряджається коштами і майном ВКДКА відповідно до затвердженого кошторису;

5.1.6. відкриває та закриває рахунки ВКДКА в банківських установах;

5.1.7. затверджує штатний розклад ВКДКА;

5.1.8. вчиняє інші дії, передбачені Законом, цим Положенням, рішеннями Ради адвокатів України і з\'їзду адвокатів України, Регламентом ВКДКА.

5.2. Голова ВКДКА може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з\'їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.

5.3. Секретаріат ВКДКА створюється з метою забезпечення організації поточної діяльності ВКДКА .

5.4. Секретаріат формується Головою ВКДКА згідно штатного розкладу, затвердженого ВКДКА.

5.5. Секретаріат очолює Секретар, який здійснює функції, визначені Головою ВКДКА.

5.6. Працівники Секретаріату призначаються та звільняються з посад за рішенням Голови ВКДКА, якому вони підзвітні та підпорядковуються при здійсненні своєї діяльності.

 

 

Стаття 6.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВКДКА

 

6.1. ВКДКА розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на підставі і у порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», цим Положенням, Регламентом ВКДКА.

6.2. ВКДКА за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов\'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

6.3. Засідання ВКДКА вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії.

6.4.Рішення ВКДКА приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. При ухваленні рішення кожен член ВКДКА має один голос. Голосування є відкритим, однак у виключних випадках ВКДКА вправі ухвалити рішення про таємне голосування.

6.5. У процесі розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури  ВКДКА має право:

- запрошувати на засідання ВКДКА осіб, які звернулися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представників адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових осіб;

- запитувати і одержувати безоплатно необхідну для здійснення її повноважень  інформацію від судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, адвокатських об’єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх згодою);

Органи і службові особи, до яких надійшов запит , повинні не пізніш як через 10 днів дати відповідь ВКДКА.

6.6.Процедура підготовки, строки і порядок розгляду ВКДКА скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури визначається Регламентом ВКДКА.

6.7. Рішення ВКДКА, ухвалене за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури  може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 7

РЕГЛАМЕНТ

ВКДКА

 

7.1. При виконанні ВКДКА своїх функцій, остання при організації засідань та вирішення питань, визначених статтею 6 цього Положення керується  Регламентом.

7.2. Регламент ВКДКА затверджується на першому її засіданні відповідним рішенням.

 

Стаття 8

КОШТИ ТА МАЙНО ВКДКА

 

8.1. ВКДКА здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

8.2. Джерела коштів та майна ВКДКА:

1) відрахування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

2)  кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи;

3)  інші не заборонені законом джерела.

8.3. Кошти та інше майно ВКДКА у разі її ліквідації, повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Стаття 9

ПРИПИНЕННЯ ВКДКА

 

9.1. ВКДКА не може бути реорганізована.

9.2. Ліквідація ВКДКА може бути здійснена лише на підставі закону.

 

Стаття 10

НАБРАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження з‘їздом адвокатів України.

10.2.Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням з\'їзду адвокатів України в порядку, передбаченому цим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

10.3. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців».

 

 

 

 

СТАТТЯ 11

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Перше засідання ВКДКА проводиться в 15-ти денний строк з часу сформування складу ВКДКА.